Säännöt

Add Headings and they will appear in your table of contents.

                                                                                                                                                                                                      Y-tunnus 3055711-7

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Siput ry ja sen kotikunta on Kouvola

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalveluja, keskustelu- ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotikunnassa ja lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi jokainen täysi-ikäinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä taikka sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää laissa taikka säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 (kaksi) ja enintään 6 (kuusi) varsinaista jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain syksyllä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetusta äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjotajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 (kaksi) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi hänen on ilmoitattava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.